دوره های تدرسی شده

برنامه ریزی و کنترل پروژه

فرایندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیت‌ها، هر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87" class="mw-disambig" title="برنامه">برنامه</a> می‌تواند که بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد. برای <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1" class="mw-redirect" title="مدیر">مدیرانی</a> که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است. برنامه ریزی می‌تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت‌های پنهان بازی کند. برنامه‌ریزی به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="پیش بینی">پیش بینی</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87" title="آینده">آینده</a> و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می‌کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می‌خواهیم برویم. برنامه‌ریزی به آینده می‌نگرد.

مدیریت دعاوی

بسیاری از مدیران پروژه با تجربه، مبحث مدیریت دعاوی را هم ارز و هم ارزش مبحث مدیریت پروژه می‌دانند. بعضی از این مدیران حتی فراتر رفته و مدیریت پروژه واقعی را همان مدیریت دعاوی می‌دانند. هرچند از نظر بسیاری مدیریت دعاوی یک مبحث حقوقی می‌باشد، اما در این مقاله منظور از مدیریت دعاوی همان Claim Management در مبحث مدیریت پروژه می‌باشد. مدیریت دعاوی پروژه هرچند در نهایت تبدیل به یک موضوع حقوقی می‌شود اما در اصل ریشه در برنامه پروژه دارد و یک موضوع مرتبط با مهندسی و مدیریت پروژه می‌باشد.

دوره جامع مدیریت پروژه

این دوره بر اساس استاندارد PMBOK 2013 ارائه میگردد<br>

آراستگی محیط کار 5s

<td><p>«پنج اس» يا 5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي‌شود.</p></td><th><br></th><td><br></td>

دوره جامع دیپلم حسابداری

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد.</span>