دوره های تدرسی شده

SPSS

واژه SPSS مخفف Statistical Package for the Social Sciences به معنای «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است<br><span style="font-size:16px;"><b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نرم افزار <span dir="LTR">SPSS </span>&nbsp;نرم افزاری آماری است که به تحلیل انواع آزمونها و بررسی داده های آماری می پردازد. <span dir="LTR">SPSS</span> نرم افزار جامعی است که اکثر رشته ها با آن سروکار دارند. همچنین مورد استفاده&nbsp; محققان بازار، پژوهشگران سلامت، دولت، پژوهشگران آموزش، سازمان های بازاریابی نیز قرار می گیرد.</span></b></span>