برنامه ریزی و کنترل پروژه

خلاصه دوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه فرایندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیت‌ها، هر برنامه می‌تواند که بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است. برنامه ریزی می‌تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت‌های پنهان بازی کند. برنامه‌ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می‌کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می‌خواهیم برویم. برنامه‌ریزی به آینده می‌نگرد.

پیش نیاز ها

ندارد

مطالب مهم این دوره

 1. تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،
 2. تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،
 3. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،
 4. طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه‌ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد.

مشخصات این دوره

 • تعداد جلسات24 ساعت
 • عادی/فشرده عادی
 • زمان برگزاریدر حال برنامه ریزی
 • ساعت برگزاریدر حال برنامه ریزی
 • تاریخ شروع دوره1396/06/20
 • شهریهريال5,000,000
 • در مرحله ثبت نام
 • ثبت نام در این دوره

سر فصل

تعریف پروژه
تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها
تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها
مدیریت منابع
تهیه برنامه زمانبندی پروژه
مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی
محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه
مدیریت هزینه پروژه
تهیه گزارشات حرفه ای پروژه
آزمون پایانی