دوره جامع مدیریت پروژه

خلاصه دوره

دوره جامع مدیریت پروژه این دوره بر اساس استاندارد PMBOK 2013 ارائه میگردد

پیش نیاز ها

ندارد

مطالب مهم این دوره

آشنایی با 10 محدوده مدیریت پروژه به شرح زیر :
 1. مدیریت یکپارچگی پروژه
 2. مدیریت محدوده پروژه
 3. مدیریت زمان پروژه
 4. مدیریت هزینه پروژه
 5. مدیریت ریسک پروژه
 6. مدیریت منابع در پروژه
 7. مدیریت کیفیت پروژه
 8. مدیریت ارتباطات  در پروژه
 9. مدیریت تدارکات در پروژه ( تدارکات خارجی و داخلی) 
 10. مدیریت ذینفعان پروژه

مشخصات این دوره

 • تعداد جلسات80 ساعت
 • عادی/فشرده عادی
 • زمان برگزاریاز 6/27 الی 7/6
 • ساعت برگزاریساعت 8 الی 16
 • تاریخ شروع دوره1396/06/27
 • شهریهريال10,000,000
 • در مرحله ثبت نام
 • ثبت نام در این دوره

سر فصل

 • سطحاستراتژیک پروژه ها
  1. مدیریت استراتژیک طرح و پروژه ها
  2. مدیریت تامین مالی پروژه ها

  3-نظام اجرای پروژه ها

  سطحاصلی
  1. مدیریت یکپارچگی پروژه
  2. مدیریت محدوده پروژه
  3. مدیریت زمان پروژه
  4. مدیریت هزینه پروژه
  5. مدیریت ریسک پروژه

  6.مدیریت کیفیت پروژه

 • برنامهریزی و کنترل پروژه سطحپشتیبانی
  1. مدیریت منابع در پروژه
  2. مدیریت ارتباطات و ذینفعان در پروژه
  3. مدیریت تدارکات در پروژه ( تدارکات خارجی و داخلی) 

  4.مدیریت ادعا

 • راه حلهای مبتنی بر فن آوری
  1. آشنایی با اصول برنامه ریزی زمان و هزینه با نرم افزار P6

  2 .آشنایی با راه حل های جامع سازمانی