راهنمای عمومی گردشگری

خلاصه دوره

راهنمای عمومی گردشگری راهنمای عمومی گردشگری با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی، و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین مرتبط با صنعت گردشگری، مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید.

پیش نیاز ها

ندارد

مطالب مهم این دوره

1- آداب و رسوم قومیتهای مختلف کشور
2-  روحیات ملل ویژگیهای تاریخی، و جغرافیایی 
3- معماری ایران
4- سخنوری و فن بیان
5- ....

مشخصات این دوره

  • تعداد جلساتیک ماه تا چهل روز
  • عادی/فشرده عادی
  • زمان برگزاریدر حال برنامه ریزی
  • ساعت برگزاریدر حال برنامه ریزی
  • تاریخ شروع دوره1396/06/04
  • شهریهريال4,728,000
  • راهنمای عمومی گردشگری( بررسی ویژگیهای تاریخی ایران ، بررسی روحیات ملل،بررسی مذاهب و........)
  • ثبت نام در این دوره

سر فصل

___